Insecten

Allemaal beestjes

Vandaag en gisteren gewandeld bij de Tichelgaten. Dit is een gebied in de uiterwaarden van de IJssel. Het is een waterrijk gebied dat is ontstaan door het afgraven van klei ten behoeve van een steenfabriek die daar in het verleden actief was. De natuur heeft het helemaal overgenomen. Er zijn zo veel planten en dieren, met name watervogels en insecten. Het weer was heerlijk. Gisteren toen ik de camera niet bij had, zag vogels die ik vandaag hoopte te fotograferen. Helaas is dat niet gelukt. Maar er is zo veel meer te zien.

 

Hier enkele foto’s met “beestjes”.

Bont Zandoogje

 

 

 

Vlieg

 

 

De lucht was vol met libellen. Ze gingen ook op mijn shirt zitten. Ik wilde wel close-ups, maar zo close nu ook weer niet. Toe ik eindelijk mijn mobiel had gepakt vloog hij natuurlijk weg. De foto’s zijn bewerkt met Lightroom en Color Efex Pro.

 

Libelle

 

 

 

Libelle

 

 

 

Flowers

Bloemen spel

De titel van dit blog is Bloemen spel. Ik noem het zo, omdat ik speel met bloemen. Spelen is hier: zoeken naar een bijzondere weergave van een bloem, door te spelen met licht, scherptediepte en richting van de foto. Met regelmaat koop ik bloemen, meestal geen bos, maar losse bloemen. Alleen bloemen die me inspireren, waarbij ik als ik ze zie meteen wat beelden kan bedenken. Vaak hebben ze bijzondere vormen, zoals de protea hier onder. Maar vaak ook zijn het bekende bloemen die ik gewoon mooi vind, zoals rozen, fresia’s, anemonen, etc.

De eerste foto is een opname van de volledige protea. Niet iedereen kent bloemen namen en in de volgende opnames is de bloem mogelijk niet meer herkenbaar.

Protea

 

Eerst maar eens eenvoudig recht van boven. De kleur is niet gewijzigd. De bloem staat in een vaasje op een witte ondergrond.

 

Protea

 

Andere richting en minder verzadiging.

 

Protea

 

Nog drie foto’s vanuit verschillende richtingen. Normale verzadiging.

 

Protea

 

 

Protea

 

De foto hieronder is mijn persoonlijke favoriet. Ik vind de vormen, het contrast en de kleur van deze het mooist.

Ik heb de vier onderste foto’s ingestuurd in een Viewbug contest. Onderwerp is Geel. De kleur is in ieder geval goed.

 

Protea

 

<<Vorige

Color

Flower play

The title of this blog is Flower play. I gave it that title because I play with flowers. Playing is here: searching for a special image of a flower, by playing with light, depth of field and direction of the photo. I regularly buy flowers, usually not a bouquet, but single flowers. Only flowers that inspire me, where I can imagen some photos immediately. They often have special forms, such as the protea below. But often they are well-known flowers that I just like, such as roses, freesias, anemones, etc.

The first picture is a photo of the complete protea. Not everyone knows flowers and in the following recordings the flower may no longer be recognizable.

Protea

 

First, simply straight from above. The color has not changed. The flower is in a vase on a white surface.

 

Protea

 

Different direction and less saturation.

 

Protea

 

Three more photos from different directions. Normal saturation.

 

Protea

 

 

Protea

 

The photo below is my personal favorite. I like the shapes, the contrast and the color of this one.

I submitted four photos in a Viewbug contest. Subject is Yellow. So one thing is certain, the color is OK

 

Protea

 

<<Previous

Animals

Artis Amsterdam

Last year I went to a zoo on average once a month. In 2018 Artis was the first zoo I saw. So there are still quite a few visits to be made …

Artis is a beautiful old zoo. Beautiful old buildings. And Artis is busy giving the animals better housing, while the old buildings and the atmosphere remain. A good example is the building where I made the following two photos. The animals have a lot of room to move in old buildings, where on the inside walls and interior have been removed and more natural surroundings are created.

The first photo is a Pygmy marmoset. This is the smallest monkey breed in the world. They look a bit like small gremlins. They also behave a bit like that. They are tiny bullies, but very cute!

 

Pygmy marmoset

 

This Chinese water dragon inhabited the same area. It is somewhat easier to photograph, because they sit nicely and is the perfect photo model.

 

Chinese water dragon

 

Young animals in the zoo are always fun. These two meerkats were the center of the group with two other babies.

 

Two young meerkats.

 

Another lucky moment was this young Somali giraffe. Just a few days old. It was his second day outside. what a beautiful sight.

 

Somali giraffe calf

 

The aquariums are also very worthwhile. I used to visit that one with a school class for biology. It did not change much in the past 40 years. I often hang around at the lion devils for a long time. Hoping for a nice shot of these special fish.

 

Red lionfish

 

At home, editing of the photos starts. I love that too. Some shots always end up in monochrome. Below 3 examples.

The 20-year-old male lion who lives with two daughters in Artis. He is getting old. His condition is not good, but they try to do everything to give him a good life.

 

Lion

 

A peacock. He was behind a fence, so I could not photograph the beautiful tail he showed. Color is beautiful, but I found the symmetry of the body with that stubborn headshot a beautiful picture too.

 

Peacock
Peacock

 

Finally, mother Somali giraffe. A beautiful lady and so enormously high. Fantastic!

 

Somali giraffe

 

<<Previous                  Next>>

Dieren

Artis Amsterdam

Vorig jaar ging ik gemiddeld een keer per maand naar een dierentuin. In 2018 was Artis de eerste dierentuin die ik zag. Er moeten dus nog aardig wat bezoekjes gemaakt worden …  Weer een mooie Spoordeelwinkel aanbieding.

Artis is een mooie oude dierentuin. Prachtige oude gebouwen. En Artis is bezig de dieren allemaal betere behuizingen te geven, terwijl de oude gebouwen en de sfeer blijven. Een mooi voorbeeld is het gebouw waar ik de volgende twee foto’s gemaakt heb. De dieren hebben veel bewegingsruimte in oude gebouwen waar binnen alles is uitgebroken en mooi ingericht.

De eerste foto is een Pygmee-oeïstiti. Dit is het kleinste apen ras ter wereld. Ze zien er een beetje uit als kleine gremlins. Ze gedragen zich ook een beetje zo. Het zijn kleine pestkopjes, maar wel heel leuk!

Pygmee-oeïstiti

 

Deze Chinese wateragame bewoont hetzelfde gebied. Hij is wat eenvoudiger te fotograferen, omdat ze mooi stil zitten en fotomodel spelen.

 

Chinese wateragame

 

Jonge dieren in de dierentuin zijn altijd leuk. Deze twee stokstaartjes waren het middelpunt van de groep met twee andere baby’s.

 

Twee jonge stokstaartjes

 

Een andere meevaller was deze jonge netgiraffe. Nog maar enkele dagen oud. Het was zijn twee dag buiten. wat een mooi gezicht.

 

Netgiraffe kalf

 

De aquaria zijn ook zeer de moeite waard. Die heb ik vroeger al met een schoolklas voor biologie bezocht. Het ziet 40 jaar later nog net zo uit. Ik kan heel lang naar de koraalduivels kijken. Hopend op een mooie plaat van deze bijzondere vissen.

 

Gewone koraalduivel

 

Thuis begint het bewerken van de foto’s. Ook leuk. Er moeten er ook altijd wat monochrome worden. Hier onder 3 voorbeelden.

De 20 jaar oude mannetjes leeuw die samen met twee dochters in Artis leeft. De jaren gaan tellen voor hem. Zij conditie is niet goed, maar men probeert er alles aan te doen hem een goed leven te geven.

 

Leeuw

 

Een pauw. Hij zat achter gaas, waardoor ik de prachtige staart die hij liet zien, niet kon fotograferen. Kleur is mooi, maar ik vond de symmetrie van het lichaam met dat eigenwijze koppie een mooi beeld.

 

Pauw
Pauw

 

Tot slot moeder netgiraffe. Een prachtige dame en zo enorm hoog. Fantastisch!

 

Netgiraffe

 

<<Vorige                 Volgende>>