Toekan Dieren

De krant

Maar weer eens wat nieuws geprobeerd met mijn foto’s en Photoshop. Het was een tijdrovende zoektocht. 3 foto’s in dit blog. Ik wilde meer, maar het is niet gelukt. Waarom, dat lees je in hier onder.

Het idee was iets digitaal doen met krantenpapier. Het leek me leuk en ik dacht dat het niet zo moeilijk zou zijn. De eerste afbeelding ging goed. Ik had hulp van een Handeling uit Photoshop: Newspaper art

Deze handeling kun je hier: Downloaden Een video met uitleg vind je hier: Link

Toevallig nam ik als eerste deze foto van een toekan. Een foto die ik in december heb genomen in Avifauna. Ik vond het een mooi resultaat. Nog maar eens een andere foto proberen …. En daar liep ik vast. Ik heb met geen enkele andere foto een resultaat gekregen dat ik mooi vond. Dat wordt denk ik veroorzaakt door de tekening en het haar/de veren. Er is te veel structuur, waardoor het resultaat te vaag wordt. Het zal waarschijnlijk beter gaan met menselijke portretten. Maar ja, dat is niet zo mijn ding 😛

Bij deze: Toekan

 

Toekan
Toekan

 

Tijd om iets anders te proberen. Inspiratie en de techniek vond ik in deze video: Video van Phlearn. Om tot onderstaande resultaat te komen ben ik uren bezig geweest. Deels omdat ik nu eenmaal een pietlut ben en eigenwijs en omdat ook voor deze techniek een dierenfoto niet ideaal is. In de video wordt een man met baard en bril bewerkt. Grote contrasten en kleurverschillen. Zonder veel moeite heb je duidelijke vormen en een herkenbaar gezicht. Mijn chimpansee is helemaal donker gekleurd. Gevolg was daarom dat het systeem met de filtergalerij niet werkte. Het gezicht van Vakanga werd egaal een kleur met twee neusgaten en twee ogen. Geen enkel model verder. Dan maar een andere techniek. Ik gebruikte deze techniek: Video met uitleg over het stencil effect in Photoshop. Na heel veel proberen en prutsen met contrast en dergelijke had ik de basis met mappen, waarin het kranten papier moest. Tja, en dan bedenk ik weer iets anders.

Mijn portret moest een link krijgen met natuurbehoud en met een van mijn helden op deze wereld Jane Goodall. Dan heb je een volgende uitdaging. Geschikte afbeeldingen van kranten vinden om te gebruiken, valt toch al niet mee. Zeker niet als dat ook nog verbonden zijn met natuurbehoud en Jane Goodall. Na veel zoeken heb ik gekozen voor een compromis. Er zitten een paar stukken in met Jane en verder wat neutrale kranten die niet over oorlog en andere narigheid gaan. Ik wilde positieve beelden. Er zitten 3 foto’s van Jane in. Kijk maar eens of je ze ziet 🙂

Hier onder het resultaat. Titel: Vakanga.

Vakanga is een chimpansee dame die ik met haar zoon heb gefotografeerd in Osnabrück Zoo een paar weken geleden. Ik ben nog steeds niet tevreden. Mogelijk doe ik nog een nieuwe poging.

 

Vakanga
Vakanga

 

Tot slot nog een afbeelding met een techniek die wel werkt met dieren. Iets dat ik al eerder deelde. Nieuw is het gebruik van deze sneeuwuil. Een foto die ik, twee jaar gelden al weer, in ZOOm Erlebniswelt in Gelsenkirchen heb gemaakt. Extra toevoeging dit keer: tekst. Mooie teksten op krantenpapier heb ik niet gevonden. Daarom een pagina uit een boek en muziekpapier.

Mijn zonen en ik waren grote fans van Harry Potter. Ze zijn opgegroeid met de verhalen en films. We hebben alle films samen gezien. Mooie herinneringen. Daarom de link naar de sneeuwuil van Harry Potter.

Titel: Hedwig

 

Hedwig
Hedwig

 

 

 

Toucan Animals

The news paper

Had to try something new with my photos and Photoshop. It was a time-consuming search. 3 photos in this blog. I wanted more, but I did not succeed. Why that is, you can read below.

The idea was to do something digital with newspapers. It seemed a nice idea to me and I thought it would not be that difficult. The first image went well. I had help from an action in Photoshop: Newspaper art

You can download this action here: Download A video with explanation can be found here: Link

Coincidentally, I took this photo of a toucan first. A photo that I took in December in Avifauna. I thought it was a nice result. Let’s try another photo …. And that’s where I got stuck. I did not get a result with any other photo that I liked. I think that is caused by the clors and the hair/feathers. There is too much structure, which makes the result too vague. It will probably go better with human portraits. But that is not my thing 😛

Titel: Toucan

 

Toucan
Toucan

 

Time to try something else. I found inspiration and the technique in this video: Video of Phlearn. To achieve the following result, I spent hours editing and searching. Partly because I am a hair-splitter and stubborn and because also for this technique an animal photo is not ideal. A man with a beard and glasses is edited in the video. Great contrasts and color differences. You will have clear forms and a recognizable face without much effort. My chimpanzee is completely dark colored. As a result, the system with the filter gallery did not work. The face of Vakanga became a uniform color with two nostrils and two eyes. No further shapes. So I used another technique. This technique: Video with explanation about the stencil effect in Photoshop. After a lot of trying and tinkering with contrast etc., I had the basis with folders in Photoshop, in which I had to paste the newspapers. And then I came up with something else.

My portrait had to get a link with nature conservation and with one of my heroes in this world Jane Goodall. Then you have a new challenge. Finding suitable images of newspapers to use is not easy. Certainly not if it also has to be connected with nature conservation and Jane Goodall. After a lot of searching, I opted for a compromise. There are a few pieces with Jane and some neutral newspapers that are not about war and other misery. I wanted positive images. There are 3 photos of Jane. See if you see them 🙂

Here below the result. Title: Vakanga..

Vakanga is a chimpanzee lady I photographed with her son in Osnabrück Zoo a few weeks ago. I am still not sure about this image. I might try again.

 

Vakanga
Vakanga

 

Finally, an image with a technique that works with animals. Something that I shared earlier. New is the use of this snowy owl. A photo that I made two years ago in ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Extra this time: text. I have not found beautiful texts on newspapers. That’s why I used a page from a book and music paper.

My sons and I were huge fans of Harry Potter. They grew up with the stories and films. We have seen all the films together. Beautiful memories. Therefore the link to the snowy owl of Harry Potter.

Title: Hedwig

 

Hedwig
Hedwig

 

 

 

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: