Tagged: Blijdorp

Een kleine verrassing

Opnieuw foto’s genomen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Dieren die ik nog niet vaak uitgebreid gefotografeerd heb. Maar hier is het leuk, omdat je binnen hun verblijf kunt gaan. Dus geen gaas of glas en heel dichtbij foto’s nemen. Dit zijn Moeraswallaby’s. Ze zijn niet zo groot en hebben wel heel leuke koppies. En dan die prachtige lange wimpers …… 🙂

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

En toen zag ik het. Och, wat een leuke kleine verassing. Ik wist niet dat er een joey was.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

Het is nog heel klein en heeft weinig haar. Het knabbelde heel kort aan de rozenblaadjes. Dat beviel niet echt denk ik, want het trok zich meteen weer terug in de buidel. Ik denk dat het ook nog veel te klein was voor zulk voedsel.

De foto is niet scherp, maar ik wilde het toch laten zien, die leuke kleine verreassing in Blijdorp.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

A small surprise

Again pictures taken in Blijdorp, the Zoo in Rotterdam. Animals that I have not photographed that often. But here it is nice, because you can go in to the enclosure. So no fence or glass and they are close. These are Swamp Wallabies. They are not that big and look very cute. And then those beautiful long eyelashes …… 🙂

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

And then I saw it. Oh, what a nice small surprise. I did not know there was a joey.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

It is still very small and has little hair. It nibbled very briefly on the rose leafs. I did not really like that I think, because it immediately fell back into the pouch. I think it was too small for such food.

The photo is not sharp, but I wanted to show it, that nice small surprise in Blijdorp.

 

Moeraswallaby - Swamp wallaby

Moeraswallaby – Swamp wallaby

 

 

Zo lief!

Afgelopen woensdag ben ik een dag naar Blijdorp in Rotterdam geweest. Wat mij betreft is dat de mooiste dierentuin van Nederland. In ieder geval van de dierentuinen die ik heb bezocht. (Nog twee te gaan.) Extra reden om te gaan was het nieuws dat er Aziatische leeuwen welpjes waren geboren. Toen ik de eerste keer bij het verblijf was, was er weinig meer te zien dan een harige berg slapende leeuwen op grote afstand. Balen!

Nadat ik een groot deel  van de dierentuin had bekeken, besloot ik nog een keer terug te gaan. En ja, er was nu wel wat te zien. En wat mooi! Jammer genoeg voor mij wel op grote afstand (ik moet toch echt een betere lens!). Ook had ik problemen met het gaas. De afstanden ware net verkeerd, om het onzichtbaar te maken. Daarom besloot ik het vanuit het binnenverblijf te proberen.

De afstand was nog groter, maar ik heb foto’s dacht ik ….. Al lukt niets, dan heb ik ze in ieder geval gezien en genoten.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

Ik heb minstens een uur staan kijken. Toen had ik geluk. De dieren kwamen naar binnen. En ze kwamen ook heel dicht bij. Zonder het dikke en niet zo schone glas zou je ze aan kunnen raken. Nog meer foto’s. En weer genieten van de welpjes.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

Ook moeder is prachtig. Een heel strakke uitgesproken leeuwin!

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

Vader leeuw verblijft in het zelfde verblijf als de moeder en jongen. Op het moment dat hij binnen kwam, waren de kleintjes best nieuwsgierig. Even gluren om het hoekje.

 

Aziatische leeuw – Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

Maar moeder vindt het nog te vroeg om vader echt te ontmoeten. Ze liet paps heel duidelijk weten dat hij vooral niet dichterbij moest komen.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

Na alle opwinding was het tijd voor eten. Onderstaande foto was het laatste dat ik zag. In dezelfde houding viel het hele clubje in slaap. Het eindigde zoals het begon. Een harig bergje slapende leeuwen.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

Al met al was het een mooie dag. Jammer genoeg zijn de foto’s kwalitatief niet geweldig. Heer korrelig en niet echt scherp. Een combinatie van een te grote afstand, dik smerig glas, maar ook de instellingen hadden beter gekund. Conclusie: ik moet snel nog eens opnieuw gaan en in de herkansing. De welpjes zijn zo groot, dus lang wachten is niet handig.

Tot slot, het is heel mooi dat er 3 welpjes zijn en dat het goed gaat. De Aziatische leeuw is een een zeer bedreigde diersoort. Er leven er nog maar zo’n 600 in het wild. Jammer genoeg is het andere nestje leeuwen in Blijdorp overleden.

 

Cuteness overload

Last Wednesday I went to Blijdorp in Rotterdam for a day. As far as I am concerned, that is the most beautiful zoo in the Netherlands. At least from the zoos that I have visited. (Two more to go.) Extra reason to go was the news that Asiatic lions cubs were born. When I was there for the first time, there was little more to see than a hairy mountain sleeping lions at a great distance. Sigh!

After I had seen at a large part of the zoo, I decided to go back again. And yes, This time I was lucky. So beautiful! Unfortunately for me at a great distance (I really need a better lens!) I also had problems with the fence. The distances were just wrong, to make it invisible. That’s why I decided to try it from the inside.

The distance was even bigger, but I have pictures I thought ….. If nothing succeeds, I have at least seen and enjoyed the lions.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

I have been watching for at least an hour. Then I was even more lucky. The animals came in. And they also came very close. You could touch had it not been fot the thick and not so clean glass. More pictures. And again I could enjoy the cubs.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

Mother is beautiful too. A very strong looking lioness!

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

Father lion stays in the same enclosure as the mother and cubs. At the moment he came in, the little ones were quite curious. Just a peek around the corner.

 

Aziatische leeuw – Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

But mother still finds it too early to really meet father. She let Dad know very clearly that he should not come any closer.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

After all the excitement it was time to eat. The photo below was the last I saw. In the same position, the whole club fell asleep. It ended as it began. A hairy mountain sleeping lions.

 

Aziatische leeuw - Asiatic lion

Aziatische leeuw – Asiatic lion

 

All in all it was a beautiful day. Unfortunately, the photos are not qualitatively great. Very noisy and not really sharp. A combination of too great a distance, thick dirty glass, but also the settings could have been better. Conclusion: I have to go again quickly and try once more. I can’t wait long, because the cubs are growing fast.

It is very nice that there are 3 cubs and that things are going well. The Asiatic lion is a very endangered species. There are only about 600 left in the wild. Unfortunately, the other litter of lions has died in Blijdorp.